Logo Kamerkoor Vocoza Saxy Baroque

Teksten & vertalingen programma Saxy Baroque februari 2015

Deze teksten en de vertalingen staan ook in het programmaboekje, dat ook op papier met een nietje erdoor te koop zal zijn voorafgaand aan het concert. Een deel van deze vertalingen is van de hand van de onvolprezen Nico Witteman.


Lobet den Herrn, alle Heiden

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Lobet den Herrn, alle Heiden,
und preiset ihn, alle Völker!
Denn seine Gnade und Wahrheit
waltet uber uns in Ewigkeit.
Alleluja.

Tekst: psalm 117, 1-2

Looft den Heer, alle heidenen,
en prijst hem, alle volkeren!
Want zijn genade en waarheid
heerst over ons in eeuwigheid.
Halleluja.


Cantate 118 - O Jesu Christ, mein's Lebens Licht

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

1. O Jesu Christ, meins Lebens Licht,
mein Hort, mein Trost, mein Zuversicht,
auf Erden bin ich nur ein Gast
und drückt mich sehr der Sünden Last.

2. Auf deinen Abschied Herr ich trau
Darauf mein letzte Heimfahrt bau.
Tu mir die Himmelstür weit auf
Wenn ich beschließ mein Lebenslauf.

O Jezus Christus, licht van mijn leven,
mijn toeverlaat, mijn troost, mijn vertrouwen,
op aarde ben ik slechts een gast
en de last van mijn zonden drukt zwaar op mij.

Op uw afscheid, Heer, vertrouw ik
Daarop bouw ik mijn laatste thuisreis.
Open de hemelpoort wijd voor mij
Wanneer ik mijn levensloop besluit.


Tres Sacrae Cantiones

Don Carlo Gesualdo (1566-1613) en Igor Stravinsky (1882-1971)


II Da pacem, Domine

Da pacem, Domine,
in diebus nostris :
quia non est alius
qui pugnet pro nobis,
nisi tu, Deus noster.

Geef vrede, Heer,
in onze dagen:
want er is geen ander
die voor ons strijdt
dan Gij, Onze God.


XII Assumpta est Maria

Assumpta est Maria in caelum;
gaudent Angeli,
laudantes benedicunt Dominum.

Maria is in de hemel opgenomen;
de engelen zijn verheugd;
met lofprijzingen zegenen zij de Heer.


XX Illumina nos

Illumina nos, misericordiarum Deus
Septiformini Paracliti gratia,
Ut per eam a delictorum tenebris liberati,
Vitae gloria perfruamur.

Verlicht ons, God van medelijden,
met de genade van de zevenvoudige Helper,
opdat wij, daardoor van het duister van onze zonden verlost,
de glorie van het leven mogen genieten.Bibelske bilder

 

Ketil Hvoslef (1939-)

Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare.
Ed un gran segno fu visto nel cielo, una donna.
E fu visto un altro segno nel cielo, un grand dragone color fuoco.
Ed ell partori un figlio, un maschio.
E scoppiò la guerra in cielo.
Ed il gran dragone fu scagliato
Ed udii nel cielo un'alta voce dire:
Ora son venuti la salvezza e la potenza ed il regno del nostro Dio.
Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare.

En hij stond op het zand van de zee.
En een groot teken verscheen aan de hemel, een vrouw.
En een ander teken verscheen aan de hemel, een grote vuurrode draak.
En zij baarde een kind, een zoon.
En de oorlog brak uit in de hemel.
En de grote draak werd weggeslingerd.
En hij hoorde een luide stem aan de hemel zeggen:
Nu zijn gekomen de verlossing en de macht en het koninkrijk van onze God.
En hij stond op het zand van de zee.


On the dignity of man

 

Bernd Franke (1959-)

We have given to thee, Adam, no fixed seat, no form of thy very own, no gift peculiarly thine, that thou mayest feel as thine own, have as thine own, possess as thine own the seat, the form, the gifts which thou thyself shalt desire.
A limited nature in other creatures is confined within the laws written down by us.
In conformity with thy free judgment, in whose hands I have placed thee, thou art confined by no bounds; and thou wilt fix limits of nature for thyself.
I have placed thee at the centre of the world, that from there thou mayest more conveniently look around and see whatsoever is in the world.
Neither heavenly nor earthly, neither mortal nor immortal have we made thee.
Thou, like a judge appointed for being honourable, art the moulder and maker of thyself; thou mayest sculpt thyself into whatever shape thou dost prefer.
Thou canst grow downward into the lower natures which are brutes.
Thou canst again grow upward from thy soul’s reason into the higher natures which are divine.

Tekst: Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) uit: De hominis dignitate (Over de menselijke waardigheid) (1486/87)

 

Wij hebben u, Adam, geen vaste plek toegewezen, geen eigen uiterlijke verschijning, geen eigen bijzondere gave, opdat gij de plek, de verschijning en alle gaven die gij uzelf wenst kunt verwerven en bezitten en behouden.
Een beperkte aard in andere schepselen is be­grensd door de wetten die wij hebben uitgevaardigd.
In overeenstemming met uw eigen vrije wil, waaraan ik u heb overgeleverd, zijt gij vrij van alle beperkingen; gij zult zelf de grenzen van uw aard bepalen.
Ik heb u in het middelpunt van de wereld geplaatst, opdat gij vandaar gemakkelijk kunt rondkijken en alles bekijken wat er in de wereld te zien is.
Aards noch hemels, sterfelijk noch onsterfelijk hebben wij u geschapen.
Gij, als een achtenswaardige rechter aangesteld, zijt de vormer en maker van uzelf; gij kunt uzelf in iedere vorm kneden die gij wenst.

Gij kunt ontaarden in de lagere
beestachtige soorten.
Gij kunt ook uit uw eigen wil omhoog groeien
tot in de hogere, goddelijke soorten.

.


Funeral music of Queen Mary

Henry Purcell (1659-1695)


2. Man, that is born of a woman

Man that is born of a woman
Hath but a short time to live
And is full of misery

He cometh up and is cut down like a flow'r
He fleeth as it were a shadow
And ne'er continueth in one stay

De mens, van een vrouw geboren,
is kort van dagen,
en zat van onrust.

Hij komt voort als een bloem, en wordt afgesneden;
ook vlucht hij als een schaduw,
en bestaat niet.


4. In the midst of life

In the midst of life we are in death
Of whom may we seek for succour but of thee, o Lord?
Who for our sins art justly displeased

Yet, o Lord, o Lord most mighty
o holy, o holy and most merciful Saviour
Deliver us not into the bitter pains of eternal death.

Midden in het leven zijn wij in de dood
Wie zoeken wij als helper dan U, o Heer,
die door onze zonden met recht vertoornd is?

Toch, o Heer, o almachtige Heer,
o heilige, o heilige en meest barmhartige Verlosser,
Verlos ons van de bittere pijnen van de eeuwige dood!


6. Thou knowest, Lord

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts
Shut not thy merciful ears unto our prayer
But spare us, Lord, spare us, Lord most holy
O God, o God most mighty

O holy and most merciful Saviour
Thou most worthy Judge eternal
Suffer us not at our last hour
For any pains of death to fall, to fall from thee

Amen

Gij kent, o Heer, de geheimen van onze harten
Sluit uw genadige oren niet voor ons gebed
Maar spaar ons, Heer, spaar ons, heiligste Heer
O God, o almachtige God

O heilige en genadige Redder
Gij achtenswaardige eeuwige Rechter
Laat ons in ons laatste uur niet lijden
Dat Gij ons in onze doodsstrijd niet ontvalt

Amen